ref 070K02 Forward Rotary Arm Restraint Kit 7000B

BH-7235-24 (Ref 070K02) for Forward Lifts
Arm Restraint Kit 7000B

SVI Part #: BH-7235-24
OEM Ref #:
070K02
OEM:
Forward